Dette er en foreløbig historie om Skebækgård. Historien kan udvikle sig hvis der dukker nye oplysninger op om gårdens historie.


Ligger du inde med billeder, dokumenter eller andet der relaterer sig til gårdens historie, så hører jeg meget gerne fra dig

Skebækgård

Matrikel no. 21

Skebækgård som den så ud i sidste halvdel af 1930erne. Det er Ugledigevej der ses til højre for gården.

Sylvest Jensen Luftfoto 1936-38. Danmark set fra luften. Det Kongelige Bibliotek.

Skebækgård, som desværre ikke eksisterer mere kan uden tvivl spores langt tilbage i Ørslevs historie. Gården er med på Rytterkortet fra 1770 men den er sansynligvis væsentligt ældre.


Det fortælles at gården har fået sit navn efter en bæk der i sin tid fandtes på gårdens mark. På ældre landkort ses signaturen for et lille vandløb på tværs af marken lidt vest for gården. Bækken er måske rørlagt eller også er den drænet væk.


Vi starter fortællingen om Skebækgård omkring år 1800 hvor gården netop har været en del af den anden udskiftning af Ørslev der foregik i 1798.


Skebækgården var ved denne lejlighed en af de gårde der blev liggende på sin oprindelige plads inde i byen og fik samlet sin jord i en vifteform strålende ud fra byen.


Den lå dengang for enden af den nuværende villavej Klappervænget.


Gården brændte i 1842 og den daværende gårdfæster Sognefoged Niels Hendrichsen fik gården flyttet ud til en mere central placering på marken ved Ugledigevej. Her lå den indtil den blev revet ned omkring 1983.


I 1810 bliver Ørslevs fælles græsningsoverdrev Ørslev Kohave udskiftet. Overdrevet bliver delt op i mindre marklodder og Skebækgården får i lighed med de fleste andre gårde i byen 2 lodder.


Den ene lod bliver senere lagt sammen med en række nabolodder. Heraf opstår landbruget Gretebjerggård.


Den anden lod bliver lagt sammen med to nabolodder og bliver til et lille husmandssted.


I 1852 udskiftes enghaven og Skebækgården får tildelt lod 87p. Denne lod følger med da kommunen køber gården i 1976 og lodden bliver senere delt i to dele.


Den del af lodden der ligger nord for Næs å bliver brugt til en udvidelse af ØGIFs sportsplads i sidste halvdel af 1990erne.


Den del af lodden der ligger syd for Næs å sælges til en privat jordejer.


I 1928 sælges et lille stykke af gårdens agermark til Sjællands Elekticitetsselskab. Her opføres transformerstationen Lillevang.

På dette ældre matrikelkort, der er tegnet ovenpå et endnu ældre matrikelkort, anes gårdens placering før 1842 i forhold til de nuværende villaveje. Gården lå i det område der nu ligger for enden af Klappervænget.

På dette ældre matrikelkort, der er tegnet ovenpå et endnu ældre matrikelkort, anes gårdens placering før 1842 i forhold til de nuværende villaveje. Gården lå i det område der nu ligger for enden af Klappervænget.

Geodatastyrelsen.

Gårdene i Ørslev blev udskiftet af to omgange. De første gårde blev udskiftet i 1782 og resten blev udskiftet i 1798. Skebækgård hørte til de gårde der blev udskiftet i 1798 og på dette ældre kort ses den marklod gården fik tildelt.

Gårdene i Ørslev blev udskiftet af to omgange. De første gårde blev udskiftet i 1782 og resten blev udskiftet i 1798. Skebækgård hørte til de gårde der blev udskiftet i 1798 og på dette ældre kort ses den marklod gården fik tildelt. Geodatastyrelsen.

I 1852 blev Ørslev Enhave udskiftet. Skebækgården fik den lod som er markeret på dette ældre kort.

I 1852 blev Ørslev Enghave udskiftet. Skebækgård fik den lod som er markeret på dette ældre kort. Geodatastyrelsen.

Ørslev Kohave var oprindeligt et fælles græsningsoverdrev for Ørslev, men i 1810 blev Kohaven udskiftet. Gårdene fik tildelt enten en eller to lodder. De to lodder som Skebækgården fik tildelt er markeret på dette ældre kort.

Ørslev Kohave var oprindeligt et fælles græsningsoverdrev for Ørslev, men i 1810 blev Kohaven udskiftet. Gårdene fik tildelt enten en eller to lodder. De to lodder som Skebækgården fik tildelt er markeret på dette ældre kort. Geodatastyrelsen.

Skebækgården lå oprindeligt på det sted som den tomme cirkel markerer på dette ældre kort. Da gården skulle genopføres efter en brand i 1842 blev den flyttet ud til den placering der er vist på kortet.

Skebækgård lå oprindeligt på det sted som den tomme cirkel markerer på dette ældre kort. Da gården skulle genopføres efter en brand i 1842 blev den flyttet ud til den placering der er vist på kortet. Geodatastyrelsen.

Vordingborg Kommune købte gården og dens jordtilligende i 1976 af den sidste gårdejer Eigil Andersen.

Den del af jorden der lå tættest på byen blev udstykket til parcelhusbyggeri. Det omfatter dele af Vestergårdsvej, Plantagevej, Christiansmindevej, Skebækvej, Vildtbanen og Klappervænget.


Langs med den østre side af Ugledigevej lagde gården også et stykke jord til det vi i dag kender som Ørslevskoven eller 100 meter skoven.


Den resterende del af jorden fra Ugledigevej og ud mod Københavnsvej blev udlagt til at være en del af det industrikvarter der etableres vest for Ørslev i slutningen af 1970erne.


Udviklingen i industrikvarteret gik ikke så hurtigt og på de jorder der oprindeligt tilhørte Skebækgården sker der først en udvikling omkring 1989 da en lille del af jorden indrages til Cabelcons byggeri af en fabrik på Industriparken 10. Hovedparten af denne virksomhed ligger på Vestergårds oprindelige jord.


I 1995 bygges malteriet og dette byggeri strækker sig også en lille del ind over skebækgårdens jord, men ligger ellers fortrinsvis på Christiansmindes oprindelige jordlod.


Herefter skal vi helt frem til 2005 hvor Ibka bygger domicil på Spirevej 2 og efterfølgende til 2009 hvor genbrugspladsen etableres på Spirevej 4 før der igen bygges på de tidligere arealer der hørte til Skebækgården.


Her i slutningen af 2021 er Materialepladsen påbegyndt opførelsen af en plads hvorfra der skal sælges grus og sten mv. på jordstykket lige syd for den oprindelige gårdtofte.


Her ses Skebækgårdens jord i forhold til de nuværende veje. 1 er gårdens placering frem til 1842 og 2 er gårdens placering fra 1842 til 1983.

Her ses Skebækgårdens jord i forhold til de nuværende veje. 1 er gårdens placering frem til 1842 og 2 er gårdens placering fra 1842 til 1983.