Bagergaarden

I mere en et halvt århundrede lå der i Ørslev en stor bager- og møllevirksomhed. Selvom nogle af bygningerne stadig eksisterer, er der nok ikke mange af nutidens borgere i Ørslev, der kender til historien om Bagergården.

Bagergaarden, som den så ud inden møllen brændte i 1934. Affotografering af maleri af JLP Johansen. Datering: sansynligvis i perioden 1920-1933.

Bagergaarden, som den så ud inden møllen brændte i 1934. Affotografering af maleri af JLP Johansen. Datering: sansynligvis i perioden 1920-1933.

På Ørslevvej 125 ligger en gammel ejendom. På facaden står skrevet ”Bagergaarden 1878”. Her har der været bager og mølle i mere end et halvt århundrede.

Det har i sin tid været et stort foretagende. Udover at male mel på møllen, havde man også bageri, hvor man bl.a. med hestevogn kørte brød ud til kunderne.

Bagergården og møllen er formodentligt blevet opført i 1878. Frederik Adolf Sindahl og hustru Dorthea Sindahl købte ejendommen i 1881. De fik 11 børn og nogle af drengene hjalp til med at male korn.

De boede i stueetagen i beboelseslængen ud mod Ørslevvej. Her havde Dorthea dækket op i et par stuer, så folk fra gaden kunne komme ind og købe kaffe, friskbagt brød og kager.

En tragisk ulykke

Arbejdet ved møllen har ikke været helt ufarligt, hvilket nedenstående vidner om. Lørdag d. 5. november 1892 passer bagermester Sindahls næstældste søn Adolf Frederik Sindahl møllen. Han havde et tørklæde om halsen og da han bøjer sig frem mod langjernet ved kværnen, får dette fat i tørklædet, hvilket medfører at den unge mand bliver kvalt til døde i en alder af 16 år. Han bliver fundet af storebroderen.

Trods den ulykkelige hændelse lykkedes det familien at videreføre bageri og mølledrift indtil 1922, hvor bagermester Frederik Adolf Sindahl dør.

Herefter ser det ud til at sønnerne Ingemann Sindahl der er møllersvend og Christian Sindahl der er bagersvend forsætter driften af bageri og mølle. Christian Sindahl køber tillige ejendommen af sin mor i 1923.

I 1925 sælger Christian Sindahl Bagergården til Aage Bargsteen, som er bagermester fra køge og så er Sindahl familiens æra på Bagergaarden slut. I købskontrakten betinges det at Christian Sindahl efter salget ikke må oprette bagervirksomhed i Ørslev Sogn.

Aage Bargsteen sælger i 1931 videre til Bagermester Harald Rasmussen, der i forvejen ejer Masnedsund Brødfabrik.

Møllen Brænder

Lørdag d. 10 februar 1934 brænder møllen ned til grunden. Et øjenvidne beretter at det lignede et brændende kors da møllevingerne faldt ned.

Der havde også været brand i møllen fredag formiddag d. 9. februar, men her opdagede man branden i tide og fik den slukket. 

Værre gik det desværre om lørdagen. Bagergaardens bestyrer opdagede branden først på aftenen, men da havde ilden så godt fat at møllen ikke stod til at redde.

Politiet havde været tilstede både om fredagen og om lørdagen for at foretage afhøringer. Man mistænkte at de to brande var påsatte. Det forlyder at en skoledreng fra et vindue i skolen havde set en person løbe væk fra møllen. Dette må formodentligt have været ved den første brand om fredagen.

Det er så vidt vides aldrig blevet opklaret om brandene var påsat.

Mandag d. 12. februar 1934 bringer Næstved Tidende en artikel om branden. En afskrift af denne artikel kan ses længere nede på siden.

Møllen bliver ikke genopført og på et luftfoto der er taget få år senere ses at alle rester af møllen er fjernet.

I Harald Rasmussens ejertid ser det ud til at Bagergaardens virksomhed indskrænkes til at være brødudsalg for Masnedsund brødfabrik og dette slutter formodentligt da han sælger Bagergården i 1944.

Sidenhen har Bagergaarden huset så forskellige erhverv som frisør og vognmandsvirksomhed. I baglængerne, hvor der formodentligt tidligere har været produktionslokaler for bageriet, blev der efterhånden indrettet lejligheder.

Møllen Brænder

Teksten herunder er en afskrift af en artikel i Næstved Tidende d. 12. februar 1934.

Møllebrand i Ørslev.

Er ilden paasat?

Lørdag Aften ved 8-Tiden slog Ilden ud fra Møllen ved Ørslev Bageri, tilhørende Bagermester H. Rasmussen, Masnedsund Brødfabrik.

Møllen der i sin Tid ejedes af afdøde Bagermester Fr. Sindahl, blev hurtigt et rov for luerne, og den nedbrændte til Grunden.

Køresprøjten fra Baarse kom snart efter Brandalarmeringen til stede, men Møllen var da allerede et stort baal, saa der var med Hensyn til selve Møllens Brand intet at udrette.

Da Møllen i nogen Tid stod omgivet af Ildhavet fra Fod til Top og ud i Møllevingerne, var det et storslaaet, smukt Syn for de mange Tilskuere, der var kommet til Brandstedet. Ikke alene fra Ørslev, men ogsaa fra andre Steder, da Ilden kunde ses viden om.

Ildgnisterne regnede som Guldregn fra et mægtigt Fyrværkeri ned over de nærliggende Bygninger, og det var særlig Tilfældet da Møllens Trækonstruktion styrtede sammen.

Et Halvtagshus der benyttedes til Vognskur og Brændselsrum, forsvandt i Flammerne, da Mølleskelettet I et Drøn faldt ned over det.

Et Sidehus Som laa op til Møllen, og som benyttedes til Beboelse, tog nogen Skade.

Der skete ingen Skade paa Naboejendommene. En del sæd, som var opbevaret til Formaling, brændte.

Forsikringen.

Bygningerne med Mølle er forsikret i Den alm. Brandforsikring for Landbygninger for 82.000 Kr. Møllen alene var forsikret for 8000 Kr. I Møllen havde Bagermester Rasmussen fornylig ladet indlægge elektrisk Kraft og denne var ikke assureret, hvad der medfører et Tab.

Ildens Opkomst

Om Ildens Opkomst vides foreløbigt intet, men det formodes, at den er paasat. Et Fingerpeg i den retning – siger vor Meddeler – er det unægtelig, at der I Fredags Formiddag var Ild i Møllens 1. etage, men den blev i Tide opdaget og slukket. Ilden kan dog ogsaa være opstaaet paa anden Maade, da Møllen har været i gang om Dagen. Den kan saaledes stamme fra det elektriske Anlæg.

Bestyrer Rønne der er leder af Mølleri- og Bageriudsalget, opdagede lørdag Aften Ilden og gjorde Alarm.

Brandforhør.

Politiet var mødt og foretog sine Iagtagelser paa Brandstedet, hvorefter der holdtes Forhør til over Midnat. Politiet havde også været til Stede om Fredagen og Foretaget afhøring om den da indtrufne Brand.

Den hyggelige Ørslev By Har ved den gamle Mølles Brand mistet en Seværdighed. Det kan ikke nægtes, at de gamle vindmøller er et forskønnende led i det danske Landskab.