Ørslevs gårde

Ørslev har været et landbrugssamfund i adskillige århundreder.


Arbejdet med landbruget har været den primære beskæftigelse for befolkningen og dermed hele grundlaget for byen.


Derfor er gårdene et vigtigt element i Ørslevs historiefortælling.Af Henrik Sørensen


Der har formodentligt siden bondestenalderen været en befolkning der har dyrket jorden omkring Ørslev og haft husdyrhold. 


Bynavnet Ørslev er formodentligt opstået i Jernalderen og byen er muligvis blevet stedfast på den placering de ældste dele af byen har nu på et tidspunkt i vikingetiden eller den tidlige middelalder. Kirken er opført i 1200 tallet, så på dette tidspunkt må det antages at der har været en bebyggelse og en befolkning som kirken skulle betjene.


Ryttergodset sælges

Vi dykker ned på tidslinien og starter historien om ørlevs gårde i 1774. Her bliver det Sydsjællandske Ryttergods nemlig solgt.


Hele Sydsjælland var udlagt til Kongeligt Ryttergods fra omkring 1670 og frem til salget i 1774. Det betyder at det var Kongehuset der ejede næsten alle gårde og husmandssteder på Sydsjælland og beboerne var således fæstegårdmænd eller fæstehusmænd direkte under kongemagten.


Fæsterne skulle svare diverse afgifter og pligter til Kongehuset. En af disse pligter var at medvirke til at stille ryttere til kongens hær. Heraf navnet Rytterdistrikt.


Ved salget af rytterdistriktet i 1774, foregår det på den måde at distriktet opdeles i 12 områder, som sættes til salg hver for sig. Reinhard Iselin køber flere områder og opretter hovedgårdene Iselingen og Rosenfeldt. Ørslev kommer til at høre under Iselingen og gårdmændene og husmændene i Ørslev bliver nu fæstere under Iselingen.


Udskiftningen

Frem til slutningen af 1700 tallet var landbrugsdriften i landsbyerne såkaldte dyrkningsfælleskaber. Årsagen til dette var at hver gård havde sin jord liggende som en masse små jordlodder spredt rundt på bymarken flettet ind i de jordlodder som hørte til byens andre gårde. Det var derfor nemmest at byens gårdmænd indgik i et fællesskab om at dyrke jorden. Derudover var gårdmændene også fælles om at benytte det græsningsoverdrev der hørte til byen samt at udnytte byens moseområder eller enghave til høslæt, græsning og tørvegravning.


Dette fællesskab begyndte man at gøre op med i slutningen af 1700 tallet. Jorderne i byerne blev udskiftet, således at gårdene fik samlet deres jord.


De gårde der fik en jordlod langt væk fra landsbyen blev nødt til at flytte med ud på den nye jordlod, så man havde nem adgang fra gården og ud til den tilhørende jord. Andre gårde kunne blive liggende i landsbyen fordi den tildelte jord lå op til landsbyen.


I Ørslev foregik udskiftningen af gårdenes agerjord af to omgange. Første udskiftning foretoges i 1782. På dette tidspunkt lå alle Ørslevs 34 gårde og adskillige huse inde i byen langs med Svingkærvej, Rørkærvej, samt dele af Ørslevvej.


Der blev opmålt 6 jordlodder i den fjerneste ende af bymarken vestligt og nordligt for byen og 6 gårde blev flyttet ud, så de kom til at ligge på hver deres jordlod. Der blev også udlagt to lodder i Ellerød og to gårde blev flyttet dertil. Disse gårde blev i eftertiden benævnt som de gamle udflyttere.


De resterende gårde blev liggende inde i byen, som samtidig blev delt i to bydele Vester Ørslev med 13 gårde, som lå langs med Svingkærvej og den vestlige del af Ørslevvej og Øster Ørslev med 12 gårde som lå langs Rørkærvej, Kirkepladsen og den østlige del af Ørslevvej.


Hver bydel fik tildelt et areal af bymarken som hver blev inddelt i 9 marker. Hver gård fik en lod på hver mark og det var hensigten at markerne skulle dyrkes efter Holstens forbillede (Kobbeldrift).


Det kom dog aldrig til at fungere helt efter hensigten idet gårdmændene havde svært ved at blive enige om hvordan tingene skulle foregå.


Det var derfor nok meget hensigtsmæssigt at man i 1798 tog fat på at udskifte resten af gårdene i byen. Denne gang blev der også oprettet 6 lodder nordvestligt for byen som kom til at støde op til de gårde der var udskiftet i 1782. Seks gårde blev flyttet ud til hver sin lod.


De resterende gårde blev stjerneudskiftet. Det vil sige at lodderne blev udlagt ligesom lagkagestykker hele vejen rundt om byen. Det betød at det ikke var nødvendigt at flytte de tilbageværende gårde idet de havde adgang til deres marklod fra deres beliggenhed inde i byen. Flere af disse gårde blev senere, f.eks. ved genopførsel efter ildebrand flyttet ud til en mere praktisk beliggenhed midt på deres marklod. 


Udskiftningen ændrer Ørslev markant

Udskiftningen betød store ændringer for Ørslev. Hvis man kigger på Rytterkortet fra 1770 får man et indtryk af hvordan Ørslev så ud inden udskiftningen. Det ses at alle gårde lå samlet i byen og der var praktisk taget ingen bebyggelse udenfor byen. Bymarken rundt om byen var opdelt i adskillige mindre marklodder, som lå flettet ind i hinanden på kryds og tværs. De få veje der er tegnet ind på kortet bugter sig rundt i landskabet og følger formodentligt nogle oldgamle spor. Da man tager fat på at udskifte byen ændres landskabet til et mere symmetrisk ordnet landskab hvor de nye store gårdlodder omkranses af lange lige markskel og flere veje flyttes så de kommer til at ligge langs markskellene. Næsten halvdelen af byens gårde flyttes ud af byen hvilket efterlader huller i byens bygningsmasse. I nogle tilfælde ser det dog ud til at en mindre del af en udflyttet gårds bygninger bliver liggende på pladsen i byen og kommer til at tjene som bolig for en landarbejder, en håndværker eller måske en husmand.


Udskiftningen af enghaven og græsningsoverdrevet

Ørslev Kohave var oprindeligt Ørslevs fælles græsningsoverdrev, hvor bønderne i byen havde ret til at sende sine kreaturer ud på græsning. Overdrevet bliver udskiftet i 1810 og ved denne lejlighed får gårdene i Ørslev, med undtagelse af dem der er udflyttet i 1782 tillagt enten en eller to lodder. I løbet af årene fik gårdene afhændet disse jordlodder og der opstod flere husmandssteder langs med Kohavevej.


Ørslev enghave er identisk med Ørslev mose. Her havde gårdene ret til høslæt, græsning og tørvegravning. Enghaven blev udskiftet i 1852, hvorved hver gård, undtagen dem der var udflyttet i 1782 fik enten en eller to lodderi Enghaven.


Fra fæste til selveje

i 1798 da udskiftningen af gårdene var overstået kunne man tælle 34 fæstegårde i Ørslev. Disse gårde er et vigtigt element i 1800 og 1900 tallets historiefortælling om Ørslev. Familierne der boede på disse gårde har unægteligt været med til at sætte sit præg på byen.


I sidste halvdel af 1800 tallet formåede de fleste af fæstegårdmændende at frikøbe deres gård fra Iselingegodset, så de kunne kalde sig gårdejere.


Den første gård der blev købt til arvefæste var Kirkebjerggård i 1850. I 1854 blev Svingkærgård den første gård der blev købt til rent selveje.


Den sidste fæstegård i Ørslev var Plovgård, som blev frikøbt i 1906 og ved indførslen af loven til fæstevæsenets opløsning i 1918 var der tre arvefæstegårde tilbage i Ørslev. Det var Bygården, Christiansminde og Skebæksgård. Disse blev ved denne lejlighed frikøbt til rent selveje.


Der var gode penge at tjene for gårdejerne. Der blev råd til at investere i nye stuehuse og avlsbygninger og i udstyr til at forbedre landbrugsdriften. 


I tidligere tider var fæstebønderne langt nede i hierakiet i samfundet, men nu blev det forbundet med stor prestige at kunne kalde sig gårdejer.


Ud over at drive deres landbrug fandt mange af gårdejerne tid til at involvere sig i bestyrelsesarbejde i f.eks. mejeriet, sparekassen, forsamlingshuset og rent politisk så blev Ørslev en venstre højborg uden tvivl drevet frem af disse gårdejere, som samtidig lod sig inspirere af Grundtvigianismen.


Husmændene i Ørslev

I forbindelse med udskiftningen i 1798 fik Ørslevs husmænd også jordlodder. Der bliver udlagt 31 små husmandslodder langs med sogneskellet mod Røstofte og der bliver udlagt 13 lodder på Ørslev Frage.

Lodderne er så små at husmændende ikke kan leve af deres jordlod og de er derfor nødt til at supplere med en anden indtægt. ​Det kunne feks. være at arbejde som håndværker eller hjælpe til i landbrugsbedriften på en af byens gårde.


Husmændene havde oprindeligt deres huse beliggende inde i Ørslev by, men nogle vælger at flytte ud på deres jordlod. I løbet af årene bliver nogle af lodderne lagt sammen og kommer således til at danne grundlag for nogle lidt større landbrugsenheder.


Ørslevs gårde nedlægges

I 1960erne begynder en udvikling hvor grundlaget for at drive en mindre gård langsomt men sikkert forsvinder. Det bliver sådan, at hvis det skal kunne betale sig at drive en gård, så skal man have mere jord og/eller flere dyr. Derfor bliver nogle gårde nedlagt imens andre gårde overtager eller forpagter mere jord. Denne udvikling er fortsat således at det nu, bortset fra hobbylandbrug, kun er få store gårde eller godser der står for landbruget i området. 

Ørslev inden udskiftningen

Rytterkortet fra 1770 viser meget detaljeret hvordan Ørslev så ud før udskiftningen. Bymarken rundt om byen er delt op i adskillige små marklodder. Numrene på marklodderne henviser til hvilken gård marklodden hørte til.


Kortudsnittet ovenfor viser hvordan gårdene og husene lå placeret i bykernen primært langs de nutidige veje Svingkærvej, dele af Ørslevej og Rørkærvej.


Rytterkortet findes i to versioner som i udseende afviger en smule fra hinanden. Kortene kan ses i deres fulde version på www.historiskekort.dk


Du kan også se en version i en lidt mindre opløsning ved at trykke på knappen herunder.

Ørslev efter udskiftningen

Original 1 kortet viser hvordan Ørslev så ud efter at byens Agerjord blev udskiftet i henholdsvis 1782 og 1798.


Kortet er tegnet i 1805 som en kopi af Grønvolds udskiftningskort fra 1798. Myndighederne brugte kortet til at dokumentere løbende ændringer i ejendomsforholdene helt frem til 1860. Hvis en matrikel blev ændret eller der blev oprettet en ny matrikel noterede man ændringerne på kortet. 


I 1810 udskiftes Kohaven og de matrikler der blev oprettet ved denne lejlighed er derfor medtaget på kortet. Det samme gør sig gældende ved udskiftningen af Ørslev Enghave i 1852.


Kortet kan ses i sin fulde udstrækning på www.historiskekort.dk


Du kan også se en version i en lidt mindre opløsning ved at trykke på knappen herunder.

Oversigt over udskiftningen og udflytningen af gårdene

Disse 8 gårde blev udskiftet og udflyttet i 1782. De blev i eftertiden kaldt for de gamle udflyttere. Gårdene havde formodentligt ikke disse gårdnavne i 1782. Navnene er først blevet tillagt gårdene senere

Gårdnavn


Nørreskovgård

Kirkebjerggård

Jægergård

Plovgård

Bragegård

Lillevangsgård

Skovbæksgård

Ellerødgård

Udflytterbonde


Lüdik Jacobsen

Jens Rasmussen

Niels Jensen Halling

Hans Henrichsen

Hendrik Bragger

Peder Hansen

Frantz Henrichsen

Hans Nielsen

Disse 6 gårde blev udskiftet og udflyttet i 1798. De blev i eftertiden kaldt for de nye udflyttere. Gårdene havde formodentligt ikke disse gårdnavne i 1798. Navnene er først blevet tillagt gårdene senere

Gårdnavn


Gård matrikel 29*

Gård matrikel 30*

Korsgård

Kriggården

Brydegård

Sofiendal

Udflytterbonde


Lars Madsen

Jens Larsen

Christen Christensen

Christen Olsen

Peder Hemmingsen

Niels Olesen

* Gårdene på matrikel 29 og 30 blev i 1868 nedlagt og jordene lagt ind under Nørreskovgård som herved blev omdannet til en proprietærgård.

Disse 20 gårde blev ved udskiftningen i 1798 liggende på deres plads inde i byen. I løbet af 1800 tallet blev 14 af gårdene flyttet ud af bymidten til en mere central placering på deres jordlod. Udflytningen skete i næsten alle tilfælde når gården skulle genopbygges efter en brand eller hvis gårdens bygninger var så gamle og brøstfældige at der skulle bygges nyt. i parentesen efter gårdnavnet er angivet årsagen til udflytningen. Kun 6 gårde blev liggende inde i byen, herunder gården der blev omdannet til fattiggård og senere alderdomshjem.

Gårdnavn


Annexgård (1888 alder)

Nørregård (1897 alder)

Rørkærgård (ej udflyttet)

Østergård (1881 brand)

Dyssegård (1881 brand)

Svalekær (ej udflyttet)

Lundegård (1885*)

Lindholm (ej udflyttet)

Bakkegård (1882 alder)

Rynkebjerggård (1876 alder)

Søndergård (1878 brand)

Fattiggården (ej udflyttet)

Fiskebækgård (1874 brand)

Ydergård (1881 brand)

Maglebjerggård (1872 alder)

Bygården (ej udflyttet)

Christiansminde (1881 brand)

Skebækgård (1842 brand)

Vestergård (ej udflyttet)

Svingkærgård (1869 alder)

Udflytterbonde


Rasmus Nielsen

Ole Rasmussen


Peder Larsen

Rasmus Nielsen


Anders Eilersen


Jens Larsen

Hans Bertel Larsen

Ole Nielsen


Niels Jensen

Hans Olsen

Niels Hansen


Christian Larsen

Niels Henriksen


Niels Poulsen

* Lundegård lå oprindeligt øst for Kirkegården, men da Kirkegården skulle udvides i 1885 flyttede gården til sin nuværende beliggendhed.

Matr

nr.


4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


Gårdnavn


Annexgård

Nørregård

Rørkærgård

Østergård

Dyssegård

Svalekær

Lundegård

Lindholm

Bakkegård

Rynkebjerggård

Søndergård

Fattiggården

Fiskebækgård

Ydergård

Maglebjerggård

Bygården

Christiansminde

Skebækgård

Vestergård

Svingkærgård

Bragegård

Plovgård

Jægergård

Kirkebjerggård

Nørreskovgård

Nørreskovgård*

Nørreskovgård*

Korsgård

Kriggård

Brydegård

Sofiendal

Lillevangsgård

Skovbæksgård

Ellerødgård


Arvefæste

1866 Ane Cathrine

1858 Niels Hansen

1864 Kirsten Olsdatter


1860 Hendrik Olsen

1858 Lars Christensen

1858 Lars Pedersen

1851 Ole Nielsen

1851 Ole Jacobsen

1851 Karen Christensd.1858 Mads Jensen

1851 Maren Pedersd.

1862 Niels J. Jensen

1854 Sigfred Petersen
1860 Jens Nielsen

1850 Christen Nielsen
1867 Kirsten Larsdatter

1858 Jens Christensen

1858 Hans Brydesen

1865 Hans Larsen

Selveje


1868 Peder Nielsen

1868 Mads Hansen

1867 Peder Larsen

1868 Samme

1867 Samme

1868 Samme

1884 Anders Eilersen

1867 Samme

1867 Samme

1868 Hans Bertel Larsen

1868 Samme

1868 Jørgen Christensen

1868 Niels Jensen

1869 Ole Rasmussen

1868 Niels Hansen

1919 Hans Jensen

1918 Chr. Larsens enke

1919 Jens P Andersen

1868 Samme

1854 Niels Poulsen

1868 Hans J. Christensen

1906 Hans Nielsen

1868 Samme

1867 Samme

1866-69 Aagaard1868 Samme

1868 Rasmus Hansen

1867 Peder Hansen

1868 Samme

1903 Hans P. Hansen

1883 Ole Larsen

1867 Niels og Jens Andersen