Troldbjerg Skov

Troldbjerg Skov hed indtil 1917 Ørslev Kohave. Den var oprindeligt en del af et stort overdrevsområde, som strakte sig ud over Kulsbjerg, Stensved og så langt som til Gammel Kalvehave. Her havde bønderne fra 22 omliggende landsbyer deres kreaturer på græs.

Ved skovforordningen af 1805 blev skoven udlagt til fredskov og græsning i skoven var dermed ikke længere tilladt. For at afgrænse skoven og sikre, at bøndernes kreaturer ikke trængte ind og ødelagde beplantningen, opførtes et stengærde omkring hele skoven. Dette stengærde er bevaret frem til i dag og blev fredet i 1966.

Ved 1844 matriklen fik skoven matrikel 88a under Ørslev ejerlav. Til skoven hørte en skovfogedbolig med matrikelnr. 88b. Nuværende Kohavevej 93. Skovfogeden havde råderet over et lille jordstykke, så kan kunne drive et lille landbrug ved siden af sin gerning som skovfoged.

Denne ejendom udviklede sig efterhånden til at blive en herskabelig bolig med navnet Troldbjerg.

Ved anlæggelsen af sydmotorvejen i 1980erne blev skoven delt i to, og den vestlige del bibeholdt navnet Troldbjerg Skov og bibeholdt matrikel 88a og den vestlige del fik matrikel 96.

Herskabsejendommen Troldbjerge

Omkring år 1900 bygges der på ovennævnte skovfogedlod en herskabelig villa der får navnet Troldbjerge. Det er formodentligt forfatteren Carl Jacobi, der ejer skoven på dette tidspunkt der står for byggeriet.

Foto Henrik Sørensen 2016. Fra Kohavevej ses tydeligt det fredede stengærde der omgiver Troldbjerg Skov

Foto Henrik Sørensen 2016. Fra Kohavevej ses tydeligt det fredede stengærde der omgiver Troldbjerg Skov

Spor i skovbunden

Flere steder i skoven ses nogle langstrakte fordybninger, de såkaldte hulveje. Disse vejspor stammer muligvis helt fra oldtiden, og kan være del af et system, som fører ned til overgangene til Falster.

Når man kigger på områdets geografi vil man opdage at Ørslev Mose er den inderste del af et lavtliggende område, der strækker sig helt til Avnø Fjord. Området har været fugtigt og dermed vanskeligt passabelt. Nord og sydgående færdsel er derfor naturligt blevet ledt til det højereliggende område ved Troldbjerg Skov.

Foto Henrik Sørensen 2016. Flere steder i Troldbjerg Skov kan anes furer eller hulveje i skovbunden. Dette menes at være spor efter færdsel i området, måske helt tilbage til oldtiden. Her ses langstrakte furer i skovbunden ved indgangen til skoven fra Kohavevej.

Foto Henrik Sørensen 2016. Flere steder i Troldbjerg Skov kan anes furer eller hulveje i skovbunden. Dette menes at være spor efter færdsel i området, måske helt tilbage til oldtiden. Her ses langstrakte furer i skovbunden ved indgangen til skoven fra Kohavevej.

Skovens ejere

? til 1770

Kronen, Skoven var en del af Vordingborg Rytterdistrikt.

1770-1866

Stamhuset Iselinge

1866-1895

Proprietær Christianus Jacob Worm. Medejer en del af årene var Provst Jens Vahl.

1895-1899

Følgende 6 i fællesskab:

1) Gårdejer Hans Larsen, Kastrup

2) Gårdejer Peder Christensen, Kastrup

3) Gårdejer Hans Hansen, Kastrup

4) Gårdejer Hans Christensen, Ornebjerg

5) Gårdejer Rasmus Andersen, Ornebjerg

6) Forvalter Frederik Fugl, Iselinge.

I 1899 overtager Hans Christensens arvinger dennes andel.

1899-1910

Forfatter Carl Jacobi.

Det er muligvis ham der lod ejendommen Troldbjerg bygge på Matrikel 88b

1910-1912

Rasmus Christian Rasmussen

1912-1915

Greve Ulrich Scheel

1915

Greve Ulrich Scheel og Grevinde Andrea Maria Scheel

1915-1916

Proprietær P. Chr. Hansen

1916-1922

Hofjægermester H. H. v Rehling Quistgaard

Ovennævnte sælger i henholdsvis 1922 og 1923 de to matrikler 88a og 88b hver for sig. Disse har hidtil haft samme ejere. Selve skoven som ligger på 88a sælger han i 1922 til nedennævnte Poul Errboe. Skovfogedlodden på 88b hvor der ca år 1900 blev bygget en herskabsbolig med navnet Troldbjerg sælger han i 1923 til Kammerherreinde Ellen Wichfeldt

1922-?

Poul Errboe

?-1991

Nørskov-Lauritsen

1991-2017

Nils Björklund